2013. december 26., csütörtök

Néhány szó a BoszorkányságrólA varázslás és a boszorkányság látszólag létünt hitvilágának elbűvölő szertartásai a mai napig hatnak ránk.Vallanak titkos vágyainkról , segítik a jövőbeni átlényegülést ,és lehetővé teszik , hogy megtaláljuk a pogány múlt és a jelen közti űr hiányzó részét .

Érdemes elgondolkodni a következő sorokon :

" Köszönetet mondunk mi , wiccák

a Mindenhatónak ,

az élet gazdagságáért és jóságáért .

Ám esős nap is kell a napsütéshez ,

tudjuk , ettől jó minden .

Szenvedni kell az örömért ,

a mindentudáshoz vezető út

a megismerés !

Szeretetünk örök az Istenek iránt ,

habár szándékaikat nem ismerjük ,

de ismerjük szívüket -

tudjuk , minden a mi javunkra van . "

Raymond B.

A boszorkányság létezik , nem pusztán legenda . Nem halt ki , eleven és virágzó . Az ellene indított legutolsó törvényes támadás visszavonását követően (igaz , csak 1950 óta ) a boszorkányok végre a világ szeme elé kerülhetnek , s megmutathatják , kik ők , és mit tudnak .

No és kik ők ? Értelmes , közösségi szemléletü , gondolatgazdag kortársaink .

A boszorkányok nem hátráltak vissza a babonákkal zsúfolt múltba , ellenkezőleg, előre tettek egy lépést .A boszorkányság vallása már akkor létezett , amikor egyházakról még senki sem hallott . Ez a boszorkányok egyéni és társadalmi felelősségvállalásának korai felismerésére vall .A világmindenség egységének elismerése a növekvő tudatosság felé mutat . Az egyenlő jogok , a feminizmus , az ökológia , az összehangolódás , a testvéri szeretet , a bolygó védelme a régi hittől napjainkig a boszorkánymozgalmak gyformán fontos eszmei részei .

A fentiek természetesen nem az átlagos ember gondolatai a témáról , mert bizony , seregnyi téveszme rögzült a köztudatban , a több évszázados ellenséges híresztelések jóvoltából .

A boszorkányság története
és filozófiája 


Mielőtt fejest ugranánk a boszorkányság rejtelmeibe , ajánlatos egy pillantást vetni a múltra , a boszorkányság történetére .Minden boszorkánynak ismernie illenék mestersége és hite gyökereit . Nem árt tudni , hogyan és miért üldözték elődeinket , mikor , hol bukkantak fel újra a megmaradt hívők .Sokat lehet tanulni a múltból . S bár a történelem száraz és unalmas , ez csöppet sem jellemző a boszorkányság történetére , amely eleven , és bővelkedik izgalmas fordulatokban .

A boszorkányság történetéről sok könyvet írtak . Maguk az érintettek legtöbbet az előitéletek miatt szenvedtek , amint erről mostanában nyílvános és hitelesnek elfogadott publikációkban is olvashatunk . A boszorkányság eredetét a néhai dr. Margaret Murray az őskor kőkorszaki időszakáig (kb. 25 000 év) vezette vissza .

Huszonötezer évvel ezelőtt őskőkori elődeink élete a vadászat sikerén múlott . Akkoriban az emberek világát istenek tömege népesítette be . A természet erőitől lenyűgözve félelemmel vegyes tisztelettel tekintettek a szélrohamokra , a rikító villámokra az áradó vizekre . Úgy vélték , mindegyik természeti jelenségben egy - egy önálló szellem ölt alakot ... a természet , benne az állatok is emberfeletti , azaz isteni tulajdonságokkal rendelkeznek , tehát istenek .

A ritusok - a termékenység , a vadászat sikerere , a bőséges termés - szaporodásával egyidejüleg fejlődött ki egy sajátos tudásu réteg , a pogány papság . Kevés kiválasztott tudta eredményesen vezetni a szertartásokat . Egyes európai vidékeken e kevés vezető sámánt , papot és papnőt wiccának hívták . A wicca / eredetileg wicca a férfi és wcce a nő / szó eredeti jelentése : bölcs . S tény, hogy a korai idők Saxon uralkodói semmit sem tettek annélkül , hogy ki ne kérték volna valamelyik tudós wcca tanácsát .

A wccák bölcsességét könnyebb megérteni , ha tudjuk , nagy tudású füvesemberként , jövendőmondóként és varázslóként szintén megállták a helyüket . A wicca egy személyben volt orvos , bíró , tanácsadó , varázsló és pap . A wiccák tejhatalmú közvetítőként működtek isten és ember , valamint a különféle létsíkok között .

A kereszténység megjelenése után nem következett be tömeges áttérés az új vallásra , hiába szuggerálja sok írás .

A tömeges áttérés Nagy Gergely pápa uralkodása alatt következett be . A pápa rádöbbent , hogy csak akkor nyerheti meg vallásának a népeket , ha templomai ugyanott várják a híveket , ahol a hajdani imahelyek és régi istentiszteleti helyszinek álltak .

A kereszténység korai időszakában a wiccák és általában a pogány hit követői az egyház vetélytársai voltak . Természetes , hogy szerettek volna megszabadulni tőlük , ám még nem sikerült döntő csapást mérni rájuk . Ilyen helyzetben szokás a régi vallások isteneit az új vallás ördögeiként emlegetni . Ez történt ezuttal is . A természeti hit istene szarvakat viselt . Mi lehetett volna más , mint maga a Sátán ?

Mi következik ebből ?

Okszerüen annyi , hogy a pogányok , vagyis a régi isteneik mellett kitartó emberek azért nem tértek át az új hitre , mert a Sátán hívei ! Lehettek nemeslelkű , kifogástalan erkölcsű , elégedett emberek erkölcsi szempontból tisztább életüek a keresztényeknél , nem számított .... hiszen nem tértek át .

A wiccák és a boszorkányok ellen felhozott vád , miszerint a gonosz , vagyis a Sátán követői volnának , egyszerűen nevetséges . Az ördög fogalma vallási kitaláció , és figyelemre méltó , hogy az Újtestamentum megjelenése előtt egy hangsúlyos szó sem esik gonoszról a Bibliában .A Sátán gonoszként való értelmezése egy fokozatosan torzult értelmű fordítási hiba következménye . Az eredeti , arámi héber nyelv Ha - satan szava mindössze versenytársat , illetve ellenfelet jelent , az ógörög fordító kezén változott a diabolos szóra , így lett belőle gonosz .

A kersztény vallás egyre erősödött , terjedésével párhuzamosan lassan visszaszorultak a természeti vallások .

A kereszténységet el nem fogadó emberek elleni keresztes hadjárat idővel folytatódott , mi több , fokozódott . A wiccák az emberi termékenységért , az állatok szaporodásáért , továbbá a jó termés biztosítása érdekében mutatták be varázslataikat , de ellenlábasaik az ellenkezőjét állították róluk .Azzal vádolták őket , hogy az assszonyok és az állatok terméketlenné tételén , valamint a termés elpusztításán mesterkednek .Senki nem gondolt bele , hogy amennyiben a boszorkányok és varázslók valóban ezt tették volna , közveszélyes őrültenek számítanak . Ráadásul maguk is elszenvedték volna a nélkülözést , hiszen mint afféle emberek , ettek - ittak , szaporodtak akkoriban .

A pgány megnyilvánulásokat egyre több gyanakvás övezte , végezetül vádaskodássá fajultak a dolgok .

Azután 1484 - ben VIII . Ince pápa bullát adott ki a boszorkányság elle n Két évvel később két német dominikánus szerzetes , Heinrich Institoris Kramer és Jakob Sprenger rettenetes boszorkányellenes koholmányt agyalt ki , a Malleus Maleficarum ( Boszorkányok pörölye ) címen híressé lett vádaskodó iratot , amely a boszorkányvizsgálat alapvetése , továbbá világos felszólítás az üldözésre . Az irat dúrvaságára jellemző , hogy amikor bemutatták a kölni teológiai egyetemen - ami akkoriban cenzori feladatokat is ellátott - , a professzorok többsége kerek perec visszautasította az irat tartalmát . Kramer és Sprenger azonban nem jött zavarba , elszánt csírkefogókként egyszerűen aláhamisították a teológusok jóváhagyó aláírását . A hamisítás tényére csupán négyszáz évvel később , 1898 - ban derült fény .

A két hamisító műve felszította a hisztérikus izgatottság lángjait .Futótűzként terjedt a legváratlanabb helyekre a hír , amelytől kisvártatva egész Európa megőrült .

Háromszáz éven át tombolt a boszorkányság elleni tébolyult harc .

Dúrva becslések szerint a boszorkányüldözés / javarészt a felvilágosult reneszánsz korszak / idején kilencmillió nőt , férfit és gyermeket végeztek ki vagy kínoztak halálra a hamis vádak bűvöletében .Természetesen , nem mindegyik volt pogány . A boszorkányüldözés pompás alkalmat kínált egyeseknek , hogy leszámoljanak politikai , vagy családi ellenségeikkel , illetve azokkal , akiket irígyeltek .

A hisztérikus gyűlölködés terjedésére és következményeire nézve tökéletes példa a felakasztott salemi boszorkányok ( Angliában nem égették , hanem akasztották a boszorkányokat ) esete .Közülük vélhetőleg mindössze ketten , Bridget püspök és Sarah Good voltak a régi vallás hívei , a többiek a helyi egyházközösség oszlopos tagjainak minősültek addig a sötét emlékű napig , amikor a hisztérikus gyereksereg " kikiáltotta " őket .


I. Jakab angol király 1604 - ben hozta meg a boszorkányságról szóló törvényt , amit 1736 - ban visszavontak , s helyette egy másik törvényt alkottak , amely a boszorkányságon kívül minden okkult erőt fondorlatos csalással gyanusított . A XVII . század vége felé a természeti vallás megmaradt képviselői illegalitásba kényszerültek . A rejtőzködést követő háromszáz esztendő alatt a boszorkányság összes formája eltünt az emberek szeme elől . Ám az a hit , amely az ősidőkben gyökerezett , és kibírt több tízezer évet , nem halhat ki egykönnyen . Kis csoportokban , gyakorta a családtagokból szervezett boszorkánygyülekezetekben fennmaradt a mesterség és a hit .

Angliában 1951 - ben helyezték hatályon kívül a boszorkányok ellen hozott törvényeket . Kissé megkésve , de végre lehetőség nyílt rá , hogy a boszorkányok szót emelhessenek saját érdekükben . Dr . Gerald Brousseau Gardner a Witchcraft Today ( A boszorkányság napjainkban ) című könyvében 1954 - ben ekképpen összegzi a fenti eseményeket : " Margaret Muray elmélete meglehetősen igaznak bizonyult . A boszorkányság vallás volt , és tény még ma is az . én csak tudom , minthogy jómagam is boszorkánymester vagyok . "

A boszorkányság filozófiája  

A boszorkányság a szeretet és az öröm vallása . Nem jellemző rá a kereszténység komor mélabúja , szó sincs benne az eredendő bűnről , vétkességről , tehát megváltásról sem , nem igér olyan üdvösséget , amely csakis a halál után nyerhető el .A boszorkányhit muzsikája édes , élettel teli , nem patetikus gyászhimnuszok gyűjteménye . Miért ? Honnan ez a nagy életigenlés és elégedettség ? Miért járja át e hitet az élet melege ? Mitől boldogok a hívei ? A boszorkányhit jórészt a természettel való azonulásnak köszönheti elevenségét . Őseink még természetes szövetségben éltek a természettel , annak részeként léteztek , nem törekedtek az elkülönülésre . A fákat s az állatokat testvéreiknek tekintették . Ápolták a mezőket és a földekez , időnként kimentek a termésért . Kétségtelen , néha megöltek egy - két álllatot , de sohasem szórakozásból , s mindíg csak akkor és annyit , amennyire szükségük volt . Más szavakkal az emberek öszhangban éltek a természettel , s nemhogy kiválni nem akartak , de soha nem képzelték magukat felsőbbrendünek , megsem fordúlt a fejükben , hogy ők volnának a természet koronái .

A modern kor embere elveszítette a közvetlen kapcsolatot .

A civilizáció elvágta a társadalmakat a természettől . Nem így a boszorkányok ! Korunk elgépiesedett , túlokosodott rendszerének hátat fordítva , visszataláltak az anyatermészethez . Odaadó hívei továbbra is .

Barret Bolton a The Secret Power of Plants ( A növények titkos ereje ) című könyvében részletesen ír a kedvesség rendkívüli szerepéről a növények egészségének szempontjából , valamint arról miként reagálnak a jó és a rossz hatásokra , mit éreznek , mi módon érzékeltetik velünk szimpátiájukat , félelmüketz , gyűlöletüket .

A növények érzékenysége és közlési módszere mégsem egészen új felfedezés , a boszorkányok régtől fogva tisztában vannak vele . Mindíg hangsúlyozták , hogy ajánlatos kedvesen bánni a növényekkel . Megszokott látvány az erdőben sétálgató , fát átölelő vagy a frissen szántott barázdákon mezítláb sétálgató boszorkány . A természettel fenntartott jó viszony a hagyományok eleven s követésre méltó része .Ragadja meg az alkalmat , élvezze azt , amit a természet kínál ! Szívja magába a föld , a fák , a levelek és a fű illatát , fogadja be a környezet természetes energiáit ! A lábbelik elszigetelnek a földi erőktől , amikor csak lehet , érdemes mezítláb járni . Mezítláb könnyebb kapcsolatba kerülni a földdel . Ha közvetlenül érzékeljük erőit , könnyebb befogadni és a magunk erejévé alakítani . Szeressék a természetet , és éljenek együtt vele !

Hasonlóképpen éljenek együtt embertársaikkal ! Életünk során rengeteg emberrel érintkezünk , és kölcsönössen a javunkra szolgálhassanak e találkozások . Álljanak készen a segítségnyújtás bármely fajtájára ! Senki mellett ne menjenek el érzéketlenül , és mindíg vegyék figyelembe , hogy az illetőnek milyen segítség a megfelelő . Ne keressenek kibúvót a feladat alól ! Segítsenek önként és jó szívvel ! Ugyanakkor ne avatkozzanak be túlzottan , ne válalják át a másik sorsát ! Mindenkinek megvan a saját élete és sorsa , amit neki magának kell megélnie ! Ám ha rátalálnak a másik gondjaira , tanácsaikkal , konkrét segítséggel vagy útmutatással könnyíthetnek rajta . Társadalmi szerepünk , hogy megkönnyítsük embertársaink haladását lelki fejlődésük útján .

A boszorkányság fő tantétele a következő wicca tanács :

" Ha nem ártasz senkinek , mindent megtehetsz "
Mindent ... ám olyasmit sosem , ami mások ártalmára lehet !
Ilyen egyszerű az élet alapszabálya .Felhasznált irodalom :
Raymond Buckland : A boszorkányság Nagykönyve 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Google+ Followers

Figyelmeztetés

A Gyógynövények - Kövek - Teák egy információs jellegű weboldal, amelyet orvosi szakvélemény nélkül nem szabad alkalmazni.

A Gyógynövények - Kövek - Teák szerzője nem gyógynövényszakértő, minden, amit itt leírtam a források közt szereplő könyvekből, internetes oldalakról származik.

Ha komolyan beteg vagy, mindenképpen fordulj orvoshoz, ha pedig gyógyszereket szedsz, akkor is kérd ki a orvosod véleményét a gyógynövények használatáról.
Még akkor is, ha esetleg dédnagyanyád hagyományozta rád a gyógynövények használatának technikáját, mert minden ember másként reagálhat, esetleg allergiás lehet valamely összetevőre.

Felmerülő egészségügyi probléma esetén mindig konzultálj orvosoddal.

A Gyógynövények - Kövek - Teák szerzője nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket az önállóan, segítség nélkül, kizárólag az Gyógynövények - Kövek - Teák oldalon szereplő informácókra támaszkodva elvégzett, abbahagyott vagy nem megkezdett gyógykezelés okoz.


Összes oldalmegjelenítés

Az oldal bannere

Az oldal bannere

Itt voltak


Translate

xxxx

lap tetejére

xxxxxxxxxxxx

lap tetejére